Logo
EUBET IOS App
  • Xóa ứng dụng EuBet hiện có trước khi tiếp tục
  • Mở Url trong Safari
  • Nhấp vào "Cài đặt ngay" và "Cài đặt"
  • Ứng dụng EuBet sẽ bắt đầu tải xuống sau khi EuBet được cài đặt (Trước khi người dùng có thể khởi chạy Ứng dụng Eubet)
  • Thu nhỏ trình duyệt"
  • Đi tới trang "Cài đặt", chọn "Chung" và nhấp vào "Hồ sơ đã tải xuống" / "Quản lý thiết bị" rồi chọn hồ sơ
  • Chọn “Tin cậy” và “Tin cậy”, EuBet hiện đã được cài đặt thành công
  • Bạn có thể bắt đầu chơi trò chơi với Ứng dụng EuBet ngay bây giờ